I. Úvodní ustanovení

 1. Název občanského sdružení: Hvězdička dětem (dále “sdružení”),

 2. Sídlo: Amurská 847/5, 100 00 Praha 10, Vršovice

 3. Působnost: celé území České republiky

II. Předmět činnosti, cíle sdružení

 1. Hvězdička dětem je občanské sdružení rodičů a zájemců o všestrannou pomoc dlouhodobě nemocným dětem, dětem v kojeneckých ústavech, dětských domovech, postiženým dětem a obecně dětem v nepříznivé životní situaci.

 2. Posláním sdružení Hvězdička dětem je “pomáhat těm, kdo pomáhají dětem” prostřednictvím společného prosazování a hájení zájmů, vzájemným informováním a koordinací činností.

 3. Své zájmy sdružení Hvězdička dětem propaguje zejména (avšak nejenom) na českém internetu. V uskutečňování svých cílů spolupracuje s dalšími organizacemi a jednotlivci. Formu dosahování cílů a konkrétní podobu činnosti stanovuje členská schůze sdružení.

 4. Občanské sdružení Hvězdička dětem je samostatná právnická osoba, dobrovolná nevládní a nezisková organizace. Toto sdružení se nečlení na organizační jednotky.

III. Členství

 1. Členem sdružení Hvězdička dětem může být fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí s jeho stanovami, případně právnická osoba, pokud o jejím přistoupení rozhodne členská schůze.

 2. Členství vzniká na základě písemně podané přihlášky schválením člensku schůzí. Pro přijetí člena je zapotřebí prostého většinového souhlasu přítomných členů členské schůze.

 3. Členství zaniká:
  - na základě písemného oznámení člena doručené výboru sdružení,
  - úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,
  - zánikem sdružení,
  - rozhodnutím členské schůze o vyloučení. Pro vyloučení člena je zapotřebí souhlasu nejméně dvoutřetinové většiny přítomných členů členské schůze.

 4. Člen má právo:
  - účastnit se členské schůze
  - při hlasování členské schůze hlasovat jedním hlasem,

  - volit a být volen do orgánů sdružení,

  - navrhovat konkrétní akce, cíle a aktivity sdružení,
  - navrhovat kandidáty do volených funkcí orgánů sdružení,
  - navrhovat změny stanov sdružení,
  - realizovat prostřednictvím akcí a aktivit sdružení své zájmy a záměry, pokud budou v souladu se zájmy a záměry sdružení,
  - být informován o činnosti výboru sdružení,
  - být informován o hospodaření a správě majetku sdružení.

 5. Člen má povinnost:
  - dodržovat stanovy sdružení,
  - respektovat schválená rozhodnutí členské schůze,
  - vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení,
  - jednat v souladu s posláním sdružení,
  - svou činností nepoškozovat dobré jméno sdružení,
  - propagovat a prosazovat cíle a zájmy sdružení mezi občany, ve vztahu k orgánům státní správy, vzhledem k podnikatelským subjektům, občanským iniciativám a dalším třetím osobám.

IV. Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení Hvězdička dětem jsou:
  - členská schůze,
  - výbor sdružení,
  - předseda sdružení,
  - revizor sdružení.

 2. Členská schůze:
  - je nejvyšším orgánem sdružení, její rozhodnutí je závazné pro ostatní orgány sdružení,
  - je usnášeníschopná, sejde-li se alespoň polovina členů sdružení,
  - schvaluje stanovy sdružení a rozhoduje o jejich změnách, pro schválení změn stanov je zapotřebí souhlasu nejméně dvoutřetinové většiny přítomných členů členské schůze,
  - volí a odvolává předsedu sdružení a ostatní členy výboru sdružení,
  - volí a odvolává revizora sdružení,
  - schvaluje přijetí členů a rozhoduje o vyloučení člena,
  - schvaluje zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření sdružení a revizní zprávu,
  - rozhoduje prostou většinou přítomných členů sdružení, s výjimkou hlasování o zániku sdružení, změnách stanov sdružení a vyloučení člena sdružení.

 3. Výbor sdružení:
  - je výkonným kolektivním orgánem sdružení tvořeným volenými členy sdružení,
  - řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi,
  - rozhoduje prostou většinou přítomných členů výboru,
  - schází se podle potřeby, aby projednal praktickou činnost sdružení, zejména konkrétní cíle, strategii a projekty sdružení,
  - nejméně jednou ročně svolává členskou schůzi sdružení, které předkládá zprávu o činnosti sdružení,
  - je povinnen svolat členskou schůzi sdružení na písemnou žádost nejméně jedné třetiny všech členů sdružení, a to nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější,
  - schůze výboru je volně přístupná ostatním členům sdružení, kteří však nemají právo hlasu.

 4. Předseda sdružení:
  - je statutárním zástupcem sdružení, členem sdružení voleným členskou schůzí,
  - svolává schůze výboru sdružení, jehož je členem,
  - jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů členů výboru,
  - je oprávněn zastupovat sdružení a jednat samostatně jménem sdružení, podepisovat smlouvy s orgány státní správy, s podnikatelskými subjekty, s občanskými iniciativami a dalšími třetími osobami,
  - může v jednotlivých případech udělit plnou moc k zastupování další osobě,
  - společně s revizorem sdružení zodpovídá za hospodaření a správu majetku sdružení.

 5. Revizor sdružení:
  - je členem sdružení voleným členskou schůzí,
  - nemůže být zároveň členem výboru sdružení,
  - kontroluje činnost výboru sdružení a plnění rozhodnutí členské schůze,
  - je spolu s předsedou sdružení odpovědný za hospodaření, správu majetku a dohlíží na účetní evidenci sdružení,
  - nejméně jednou ročně připravuje zprávu o hospodaření sdružení a revizní zprávu, které předkládá členské schůzi,
  - může v jednotlivých případech udělit plnou moc k výkonu svých činností další osobě,
  - má právo se účastnit všech jednání sdružení, včetně jednání s orgány státní správy, s podnikatelskými subjekty, s občanskými iniciativami a dalšími třetími osobami,
  - má právo nahlížet do všech dokladů sdružení,
  - má právo vetovat rozhodnutí výboru sdružení, a to pouze v případě, že je toto rozhodnutí v rozporu se stanovami sdružení, zásadami hospodaření sdružení nebo obecně platnými právními předpisy.

V. Hospodaření

 1. Hospodaření sdružení Hvězdička dětem je hospodařením neziskové organizace a je prováděno podle obecně platných právních předpisů.

 2. Příjmy sdružení tvoří:
  - dary a dotace, granty,
  - členské příspěvky, pokud se na nich členská schůze usnese,
  - příjmy z vlastní činnosti, je-li vyvíjena,
  - výnosy majetku.

 3. Výbor sdružení hospodaří s finančními prostředky a majetkem sdružení podle rozpočtu, jenž je kontrolován revizorem sdružení. Výdaje sdružení je možno použít výhradně na uskutečňování cílů v souladu s posláním sdružení.

 4. Výbor sdružení určuje osobu, která vede účetní evidenci sdružení, revizor sdružení toto pověření schvaluje.

VI. Zánik sdružení

 1. Sdružení Hvězdička dětem zaniká rozhodnutím členské schůze o rozpuštění nebo sloučení s jinou organizací.

 2. K rozhodnutí o zániku sdružení je zapotřebí souhlasu nejméně dvoutřetinové většiny všech členů sdružení.

 3. O způsobu majetkového vypořádání sdružení rozhodne poslední členská schůze. Tato členská schůze rozhodne i o vynaložení případného likvidačního přebytku, přičemž musí přednosně dojít k úhradě všech případných závazků sdružení.

 4. V případě zániku sdružení jmenuje členská schůze likvidátora, jenž zajistí majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení Hvězdička dětem se zřizuje na dobu neurčitou.

 2. Sdružení se registruje podle zákona.

 3. Tyto stanovy byly schváleny zakládající členskou schůzí dne 1. 12. 2009

 • Poslání

  Posláním sdružení Hvězdička dětem je “pomáhat těm, kdo pomáhají dětem” prostřednictvím společného prosazování a hájení zájmů, vzájemným informováním a koordinací činností.

 • Odkazy